Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy czesci-online.com i czesci-osprzety.pl prowadzony jest przez firmę HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000124802, NIP 781-00-20-274, kapitał zakładowy w pełni opłacony 8 130 000,00 PLN, nr telefonu +48 61 665 79 00.
 2. Dane zawarte w serwisie internetowym sklepu czesci-online.com i czesci-osprzety.pl stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. W przypadku zmiany cen towarów podmiot prowadzący sklep niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
 5. Zdjęcia, ilustracje i informacje techniczne towarów zamieszczane w serwisie internetowym sklepu, zawierają jedynie ogólną charakterystykę towarów i mogą się różnić od rzeczywistych.

 

Ochrona danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. a) Administratorem danych osobowych jest spółka HKL BAUMSCHINEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000124802 (dalej jako: „Spółka”).
 2. b) Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie: HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

2. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

cel przetwarzania

podstawy prawne przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dążeniu do sprzedaży towarów i usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dotyczących podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

8) marketing towarów / usług obcych partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

 

3. ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak odbiorcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, finansowych, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Spółki).

 

4. PAŃSTWA PRAWA

 1. W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 
  a) uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,
  b) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla nawiązania współpracy handlowej. Bez podania Państwa danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

 

Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia złożone poprzez stronę internetową czesci-online.com i czesci-osprzety.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Firma HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o. nie pracuje w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Realizacja zamówienia złożonego w dni wolne nastąpi w najbliższy dzień roboczy.
 3. Klientem sklepu może być jedynie podmiot gospodarczy zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma możliwości sprzedaży osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Założenie konta jest konieczne do dokonania zakupów w sklepie internetowym. 
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. 
 6. Dostawy towarów są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Do każdego zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej doliczany jest koszty wysyłki, ustalany przez system przy składaniu zamówienia. W przypadku odbioru własnego w siedzibie HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o. koszt ten nie jest doliczany.

 

Realizacja i anulowanie zamówienia

 1. Po otrzymaniu zamówienia podmiot prowadzący sklep niezwłocznie przystępuje do jego realizacji. O jego stanie realizacji informuje za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Po otrzymaniu zamówienia sklep potwierdza jego przyjęcie, a następnie po skompletowaniu zamówionych towarów, wysyła do odbiorcy. 
 3. W przypadku wyboru opcji przedpłaty zamawiający po potwierdzeniu, zamówienia przez sklep, winien dokonać przelewu sumy zamówienia na konto sklepu.
 4. W przypadku zamówień z przedpłatą wysyłka następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie spółki. Na wpływ sklep oczekuje 3 dni, po tym czasie zamówienia zostanie anulowane. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na konto bankowe HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o. (kopia potwierdzenia złożenia przelewu nie jest uznawana za dowód dokonania płatności).
 5. Zamówienie otrzymuje status zrealizowanego po wystawieniu dokumentów sprzedaży i przygotowaniu wysyłki przez sklep.
 6. Zamawiający może anulować zamówienie, powinien w tym celu skontaktować się telefonicznie ze sklepem pod nr telefonu +48 61 665 79 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16.
 7. Anulowane może być tylko zlecenie, które nie zostało zrealizowane (nie zostały na nie wystawione dokumenty sprzedażowe). 
 8. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia lub zgodnie z terminem określonym przez zamawiającego. Sklep dokonuje wszelkich starań, by czas realizacji zamówienia wyniósł 2-3 dni robocze od daty jego złożenia. W przypadku gdy jest to niemożliwe, klient zostanie o tym poinformowany.
 9. Numer rachunku bankowego dla płatności przelewem: 181750 1019 0000 0000 0922 4998

 

Dostawa

 1. Wysyłki realizujemy za pomocą firmy kurierskiej DHL i CAT na koszt zamawiającego. 
 2. W przypadku przesyłki o nietypowych gabarytach (duże wymiary i/lub duża waga) koszt transportu ustalany jest indywidualnie dla każdej przesyłki.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie lub oddziałach firmy (po wcześniejszych ustaleniach)

 

Gwarancja i reklamacje

 1. 1. Wszystkie towary w ofercie objęte są 12-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się w dniu sprzedaży (chyba, że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancji). 
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  1. wad i usterek towarów powstałych podczas transportu,
  2. wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,
  3. wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  4. konserwacji i przeglądów okresowych.
 3. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z powodu nieprawidłowej obsługi, obciążają klienta.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody.
 5. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny (dostępny na stronie internetowej www.czesci-online.com), który należy przesłać wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu (fakturą) na adres HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań na własny koszt lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub zostanie zwrócona należna suma wg. faktury na konto klienta. Zwrotowi podlegają także koszty wysyłki reklamowanego towaru do siedziby HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o. 

 

Rezygnacja z zakupu

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) zamawiający ma prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki .
 2. Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem, że towar nie był użytkowany, nie jest zabrudzony ani uszkodzony, posiada nienaruszone plomby, znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu oraz klient posiada dowód zakupu (fakturę).
 3. Zwracany towar należy wysłać na adres HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań na własny koszt. Przesyłki na koszt sklepu nie będą przyjmowane. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz rezygnacji z zakupu (umieszczony na stronie czesci-online.com) oraz kopię dokumentu zakupu otrzymanego z towarem.
 4. Przy rezygnacji z towaru zwracamy kwotę równą cenie towaru. Kwota zostanie zwrócona w ciągu 10 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i zwrotu towaru pozostaje po stronie klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie czesci-online.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

Informacja dla Klienta o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Pobierz

 

Formularz reklamacyjny / zwrotu - do otwarcia formularza wymagany jest program Acrobat Reader, który można pobrać ze strony producenta programu: http://www.adobe.com/go/getreader_pl